Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

(Обн. ДВ. бр. 109 от 1999 г., изм. бр. 50 от 2000 г., изм. бр. 95 от 2000 г., изм. бр. 30 от 2002 г., изм. бр.107 от 2003 г., изм. бр. 29 от 2004 г., изм. бр. 111 от 2004 г., изм. бр. 23 от 2005 г., изм. бр. 58 от 2005 г., изм. бр. 46 от 2006 г., изм. бр. 99 от 2006 г., изм. бр. 103 от 2007 г.)

§1. В чл. 2 думите “5 места”, се заменят с думите “седем места”.

§ 2. Създава се чл. 3а:
“3а. Цените по чл. 21, ал. 1, т. 7, букви “б”, “в” и “г” не могат да превишават максималната цена за един километър пробег по съответната тарифа, определена съгласно чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.”

§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В текста на чл. 9 думите “директора на съответната регионална дирекция “Автомобилна администрация” по съдебна регистрация” се заменят с “началника на съответния областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” по регистрация”.
2. Точка 1 се изменя така:
“1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;”
3. Точка 2 се изменя така:
“2. удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на заявлението, в случай че не е посочен ЕИК”
4. Точка 3 се изменя така:
“3. копие на удостоверението за регистрация по БУЛСТАТ, в случай че не е посочен ЕИК;”

§ 4. В чл. 10 се създават ал. 6 и 7:
“(6) При изгубване, повреждане или унищожаване на удостоверението за регистрация, превозвачът подава заявление за издаване на дубликат, придружено с декларация.
(7) Дубликат на удостоверение за регистрация се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението от превозвача.”

§ 5. В чл. 14, ал. 1, т. 3 се изменя така:
“3. единният идентификационен код или кодът по БУЛСТАТ;”

§ 6. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 7 се изменя така:
“7. да има залепен на видимо отвън място вдясно на предното стъкло и в салона на арматурното табло, както и на стъклата на двете задни врати стикер за цените с размери 150 мм x 130 мм на бял фон с черни букви с височина на буквите не по-малка от 5 мм и височина на цифрите преди десетичния знак 15 мм, а след десетичния знак 10 мм (приложение № 9) с информация за:
а) наименованието на превозвача;
б) цената за един километър пробег по дневна тарифа в населено място;
в) цената за един километър пробег по нощна тарифа в населено място;
г) цената за един километър пробег извън населено място;
д) цената за повикване на адрес, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с повече от 50 %;
е) първоначалната такса, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа в населено място с повече от 50 %;
ж) цената за една минута престой, която не може да надвишава 50 % от цената за един километър пробег по съответната тарифа.”

2. Създава се т. 12:
“12. да бъде трайно боядисан в зелен цвят, без облепване на автомобила с фолио, когато превозното средство е хибридно или се задвижва изключително с електрически двигател”.
3. Досегашните т. 12, 13, 14 и 15 стават съответно т. 13, 14, 15 и 16.

§ 7. В чл. 34, т. 5, буква “б” се изменя така:
“б) промяна на размера на гумите на двигателните колела;”.

§ 8. В чл. 36, ал. 1, т. 5 се отменя.

§ 9. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) След преминаване на съответния пътен знак, обозначаващ край на населено място по смисъла на т. 49 от § 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, в което е нает таксиметровият автомобил, водачът е длъжен да превключи ръчно таксиметровия апарат с фискална памет на цената по чл. 21, ал. 1, т. 7, буква “г”, като продължи да извършва превоза на същата цена до края на заявения от пътника маршрут.”

§ 10. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “издаване и” се заличават.
2. В ал. 2 думите “издадени” се заменят с “използвани”.

§ 11. В §1 от допълнителните разпоредби се създава точка 4:
“4. “Първоначална такса” е таксата, която се дължи за наемане на таксиметровия автомобил, независимо от изминатия пробег.”

§ 12. Приложение № 9 към чл. 21, ал. 1, т. 7 се изменя така:

Приложение № 9 към чл. 21, ал. 1, т. 7

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 13. Разпоредбата на § 6, т. 2 относно чл. 21, ал. 1, т. 12 се прилага за автомобилите, които са вписани в списъка към удостоверението за регистрация на превозвача по реда на чл. 10, ал. 4 след влизане в сила на тази наредба.

§ 14. Навсякъде в наредбата думите “директора на съответната регионална дирекция “Автомобилна администрация” се заменят с “началника на съответния областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”, думите “Директор на РД “АА” се заменят с “Началник на ОО “КД-ДАИ””, думите “Директора на РД “АА” се заменят с “Началника на ОО “КД-ДАИ”” и думите “съответната регионална дирекция “Автомобилна администрация” се заменят със “съответния областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”.

Ивайло Московски
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията