!!! ВАЖНО !!!

ИЗМЕНЕНИЯ НА НАРЕДБА 34 ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ВЛИЗАЩИ В СИЛА ОТ 08.03.2008г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 1999 Г. ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ (ДВ, БР. 109 ОТ 1999 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта
Обн. ДВ. бр.103 от 7 Декември 2007г.

§ 1. Член 8 се отменя.

§ 2. В чл. 9 се създават т. 9 и 10:

9. заверени от превозвача копия на свидетелствата за регистрация на автомобилите;

10. заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил (приложение № 6В към чл. 8, ал. 8, т. 3 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства).”

§ 3. В чл. 10б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 буква “б” се отменя.

2. (В сила от 08.03.2008 г.) Алинеи 2 и 3 се изменят така:

(2) За отписване на автомобили от списъка към удостоверението за регистрация в случаите по ал. 1, т. 1 превозвачът представя заявление по образец (приложение № 5а).

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” или упълномощените от него длъжностни лица уведомяват превозвача в 14-дневен срок от вземането на решението.

3. В ал. 3 думите “и удостоверението за годност на автомобила” се заличават.

§ 4. В чл. 12, ал. 2 думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.

§ 5. В чл. 15, ал. 3 думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.

§ 6. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. (В сила от 08.06.2008 г.) В ал. 1 се създават т. 14 и 15:“14. да има монтиран на достъпно за водача място бутон, който при натискане включва инсталирана в опознавателния знак “Такси” електрическа крушка, излъчваща червена мигаща светлина, или да е оборудван със система за сигнализация и сигурност, предаваща сигнал по радиочестота;15. на предния десен калник и на задната страна на автомобила да има трайно залепен водоустойчив, светлоотразителен стикер, защитен с холограма по образец (приложение № 10а), с посочен номер на разрешението, издадено от кмета на съответната община, валиден за съответната година.”2. (В сила от 08.06.2008 г.) В ал. 2 думите “и табела по т. 12″ се заменят с “, табела по т. 12 и стикер по т. 15 на ал. 1″.3. Алинея 4 се изменя така:“(4) Отклоненията по ал. 3 се допускат, когато знакът “Такси” по т. 5 на ал. 1 е част от интегрирано специално монтирано за целта устройство (багажник) от одобрен тип, което е преминало успешно изпитвания, които доказват, че при експлоатацията му не се застрашава безопасността на участниците в движението по пътищата.”§ 7. Член 22 се отменя. § 8. Член 23 се отменя.

§ 9. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 т. 4 се изменя така:

4. заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил (приложение № 6В към чл. 8, ал. 8, т. 3 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства);

2. Създава се ал. 5:

(5) Общините предоставят на превозвачите, на които са издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз, стикерите по чл. 21, ал. 1, т. 15.

§ 10. В чл. 30 думата “РОДАИ” се заменя със “съответната регионална дирекция “Автомобилна администрация”.

§ 11. В чл. 31, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:

3. контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил;

2. (В сила от 08.03.2008 г.) В т. 5 думата “РОДАИ” се заменя с “превозвача”.

§ 12. (В сила от 08.03.2008 г.) В чл. 32 ал. 4 се отменя.

§ 13. В чл. 44 се създава т. 4:

4. пътникът откаже да постави обезопасителен колан.

§ 14. В чл. 51 ал. 1 се изменя така:

(1) Когато лекият таксиметров автомобил не отговаря на изискванията по чл. 21, контролните органи изземват контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на автомобила.

§ 15. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:

1. (В сила от 08.03.2008 г.) В т. 1 думите “заверен от РОДАИ” се заменят с “издаден от превозвача”.2. Точка 2 се отменя.§ 16. В приложение № 1 думата “РОДАИ” се заменя с “РДАА”.

§ 17. Приложение № 3 към чл. 8 се отменя.

§ 18. В приложение № 4 към чл. 9, в таблицата, в колона 7 думите “Номер протокол за преглед на транспортна годност” се заменят с “Номер на протокола за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на автомобила”.

§ 19. Приложение № 5а към чл. 10а, ал. 1 става приложение № 5а към чл. 10б, ал. 2 и в него в т. 1 думите “Номер протокол за преглед на транспортна годност” се заменят с “Номер на протокола за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на автомобила”.

§ 20. Създава се приложение № 10а към чл. 21, ал. 1, т. 15:

“Приложение № 10а към чл. 21, ал. 1, т. 15

T

0000 г. ОБЩИНА XXXXXXXXXXXXXXXX

0

0 0 0

o

Буквата “Т” и годината на валидност трябва да са изработени с холографска защита.
o Под наименованието на общината се изписва номерът на съответното разрешение, издадено на основание чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози и чл. 24, ал. 1 от тази наредба.”

§ 21. Приложение № 11 към чл. 22, ал. 1 се отменя.

§ 22. (В сила от 08.03.2008 г.) чл. 31, ал. 1, т. 5 се изменя така:

“Приложение № 12 към чл. 31, ал. 1, т. 5

ПЪТНА КНИЖКА Серия … № … … … ..

Заверена на … … … … … … .. 200 … г.
на лек таксиметров автомобил марка
“… … … … … … .”
рег. № … … … … таксиметров апарат
№ … … … … … … … … … … … … … ..
Превозвач: … … … .. код по БУЛСТАТ … … … … … …

Водачи:

1 … … … … … … … . 2 … … … … … … … … …
(име и фамилия)
3 … … … … … … … . 4 … … … … … … … … …

Превозвач:

… … … … … … … …
(подпис, печат)

_________________

УПЪТВАНЕ
гръб

1.

Пътната книжка е основен документ за отчитане и контрол на работата с лек таксиметров автомобил и съдържа 100 пътни листа.
2. Пътната книжка се издава от превозвача.
3. Всеки водач попълва отделен пътен лист за своята смяна.
Реквизитите в пътния лист се попълват ясно и четливо с химикал.
4. За превоз на пътници извън територията на общината, за която е издадено разрешението, се попълва колона “маршрут” с начален и краен пункт на превоза и часовете на тръгване и пристигане.
5. При приключване на пътния лист водачът попълва графите за разлика в показанията, като тези, които нямат показания, се попълват с “не”.
6. При прекъсване на смяната се попълват началният и крайният час на прекъсването и се поставя табелата “не работи” на автомобила.

_________________

ПЪТЕН ЛИСТ № 001-100
Дата … … … ..
Водач: … … … … … … … … … … ..
(подпис)

Час Показания Оборот Прекъс- Маршрут Час на
на (сума в ване от – до тръгване
кило- лева) (час)
метража от – до пристигане
Начало … … .. … … ..
… … .. … … ..
Край … … .. … … ..
… … .. … … ..
Разлика … … .. … … ..
… … .. … … ..
Общо: … … .. … … ..
… … .. … … ..

Бележки на водача: … … … …

… … .. … … ..
… … … … … … … … … … … … .. … … .. … … ..
Дневна тарифа … … … … … .. … … .. … … ..
Нощна тарифа … … … … … … … … .. … … ..

Бележки на контролните органи: … … … … … … … …

… … … … … … … …
Приключил пътния лист на дата … … … … … … … …
(подпис на водача)
Приел и проверил пътния лист на дата: … … … … … … … …
… … … … … … … …
(име, фамилия, подпис) ”

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 23. Навсякъде в наредбата думите “министъра на транспорта и съобщенията” и “Министерство на транспорта и съобщенията” се заменят съответно с “министъра на транспорта” и “Министерство на транспорта”.

§ 24. Разпоредбите на § 3 относно чл. 10б, ал. 2 и 3, § 11 относно чл. 31, ал. 1, т. 5, § 12 относно чл. 32, ал. 4, § 15, т. 1 и § 22 влизат в сила три месеца от датата на обнародването на наредбата в “Държавен вестник”, а разпоредбата на §6 относно чл. 21, ал. 1, т. 14 и 15 и ал. 2 влиза в сила шест месеца от датата на обнародването на наредбата в “Държавен вестник”.