На вниманието на таксиметровите шофьори!!!

Глава седма

Административнонаказателна отговорност

Чл.182.( Изм. –ДВ, бр.51 от 26 Юни 2007 г.)

….

(3) Водач на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници и опасни товари, който превиши разрешената скорост, се наказва, както следва :

1.за превишаване с 10 км/ч – с глоба 10 лв.;

2.за превишаване от 11 до 20 км/ч – с глоба 30 лв.;

3.за превишаване от 21 до 30 км/ч – с глоба 100 лв. и един месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство.;

4.за превишаване от 31 до 40 км/ч – с глоба 200 лв. и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство.;

5.за превишаване от 41 до 50 км/ч – с глоба 300 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство.;

6. за превишаване над 51 км/ч – с глоба 400 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство.;

(4) Водач, който повторно превиши скороста на движение с над 31 км/ч, се наказва с глоба 300 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок три месеца.