12. (нова – ДВ, бр. 59 от 2006 г.) “моторно превозно средство с монтирана автомобилна газова уредба (АГУ)” – поставя се на задното стъкло от вътрешната страна в горния ляв ъгъл или на подходящо място на челното стъкло, ако МПС няма задно стъкло; знакът има формата на равностранен триъгълник с жълт цвят, със страна 70 мм и червена крайна ивица с широчина 5 мм; в него е вписан с черни латински букви надпис “GAS” с размери – широчина 8 мм, широчина на линията 2 мм, височина 14 мм; върху него е вписан черен знак “Внимание” с размери – широчина на линията в долния край 2 мм, а в горния 4 мм и височина 14 мм; знакът е светлоотразителен.

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Поставянето на други табели, надписи и 
емблеми върху превозните средства се регистрира от структурните звена на 
"Пътна полиция", ако не са в противоречие с действащите нормативни актове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Всички надписи се изписват на български език с 
изключение на запазените търговски марки.
Надписите и емблемите могат да се дублират на чужд език.
(3) Забранява се изписването или залепването на надписи и емблеми върху 
стъклата и фаровете на МПС с изключение на разрешените с нормативни актове.
(4) Наличието на надписи и специални сигнали на моторните превозни средства се 
отразява в регистрационното им състояние.